Σύνδεσμοι

  • Εκτύπωση

BATA: British Assistive Technology Association

ΑΘΗΝΑ: Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για ΑμεΑ

ΑΑΑΤΕ: Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe

RESNA - Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America

RESJA - Rehabilitation Engineering Society of Japan

ARATA - Australian Rehabilitation & Assistive Technology Association

EASTIN: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

ATI: International Alliance of Assistive Technology Information Providers