Σκοποί

Σκοποί της ΕΕΕΥΤ είναι:

  1. η συστηματική διάδοση και προαγωγή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας προς όφελος των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), των ηλικιωμένων και γενικότερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
  2. η προαγωγή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και της ενημέρωσης όσων σχεδιάζουν, ερευνούν, αναπτύσσουν, εφαρμόζουν, αξιολογούν την Υποστηρικτική Τεχνολογία,
  3. η παροχή τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης, συμβουλευτικής και υποστήριξης προς όλους όσους, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την Υποστηρικτική Τεχνολογία,
  4. η από κοινού ανάληψη δράσεων της ΕΕΕΥΤ και των μελών της, με κάθε πρόσφορο μέσο, με ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς στόχους την διαμόρφωση των εξελίξεων, την προώθηση, την έρευνα, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση, την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών και την εφαρμογή θεμάτων που άπτονται της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.