Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος

Το ∆.Σ. της Ελληνικής  Επιστημονικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αποφάσισε τη σύσταση Οµάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος (ΟΕΕ) στα παρακάτω αντικείμενα με  τους αντίστοιχους συντονιστές:

Η σύστασης των ΟΕΕ  έχει ως κύριο σκοπό την καλύτερη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση πληροφοριών καθώς και την έρευνα, επιμόρφωση, προώθηση και εξέλιξη των επιμέρους τομέων ανάπτυξης υποστηρικτικών τεχνολογιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους γενικότερους στόχους της ΕΕΕΥΤ, όπως αυτοί αναγράφονται στο Καταστατικό της.

Για την λειτουργία κάθε ΟΕΕ έχει οριστεί ένας συντονιστής, μέλος του ΔΣ και μέχρι 5 κύρια μέλη.  Στις επιμέρους εργασίες των ΟΕΕ μπορούν να εμπλακούν όσα τακτικά και επικουρικά μέλη έχουν αντίστοιχο ενδιαφέρον κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο συντονιστή και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε ομάδας.